Jeśli dotychczas nie mieniłeś Twojego e-maila na zakończonego @mf.gov.pl koniecznie zrób to TUTAJ


Forum wymiany informacji OMZZPEiP i CKEA - Regulamin forum

Regulamin forum współpracy

Wersja nr 1 regulaminu forum współpracy z dnia 21.03.2018r.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.
Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z forum. Odwiedzając nasze forum, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z forum oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
1. Charakter i cele forum komunikacji OMZZPEiP oraz CKEA.
Forum zarządzane jest przez Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie.
Celem funkcjonowania forum jest:
• Umożliwienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami KAS, w szczególności zajmujących się egzekucją administracyjną a Centrum Kompetencyjnym Egzekucji Administracyjnej w Szczecinie,
• Podejmowanie dyskusji o kierunkach rozwoju systemu Egapoltax, błędach w systemie, ew. modernizacjach, usprawnieniach itp.
• Podejmowanie dyskusji o potrzebach zmian w zakresie prawnym, organizacyjnym i systemowym.
• Komentowanie przedstawianych projektów aktów prawnych.
2. Rejestracja użytkowników:
Dostęp do możliwości i usług forum możliwy jest wyłącznie po dokonaniu pełnej rejestracji użytkownika.
Dla celów rejestracji wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu służbowego email w domenie mf.gov.pl. – dane rejestracyjne pozostają wyłącznie do wiadomości OMZZPEiP
Login użytkownika – dowolny. Podczas pisania postów i przeglądania forum ujawniony pozostanie wyłącznie login użytkownika.
3. Ochrona danych osobowych
Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z forum OMZZPEiP, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się na forum komunikacji:
• zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
• akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
• zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
• zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając forum, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że forum zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały
wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).
Dlatego:
• zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
• zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
• udostępniając na forum komunikacji materiały, pomysły, koncepcje etc. wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz wydawcy forum OMZZPEiP oraz CKEA prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów,
• pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się - jeśli znajduje się w witrynie - do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z forum komunikacji zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
• zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę forum, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie na forum,
• zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,
Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu, forum OMZZPEiP może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.
6. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:
• nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
• nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
• nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników forum i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym z forum oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z forum czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
• nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora forum,
Zgadzasz się, aby wydawca forum OMZZPEiP zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.
7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w na forum OMZZPEiP, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: zzpea@onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone

8. Zobowiązanie wydawcy
Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:
• z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
• w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.
W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego
9. Wyłączenia gwarancji
Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z forum komunikacji tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:
• Wydawca witryny OMZZPEiP nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
• Wydawca witryny OMZZPEiP nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na forum OMZZPEiP publikacja, informacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
• wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.
Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
10.Ograniczenie odpowiedzialności:
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny/forum OMZZPEiP ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny OMZZPEiP (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny/forum OMZZPEiP został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.
W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
Wydawca i autorzy forum OMZZPEiP nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.
11. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny/forum OMZZPEiP i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
12.Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy na forum OMZZPEiP są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji. Wydawca witryny/forum OMZZPEiP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

13. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:
• zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
• zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
• zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
• zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny/forum OMZZPEiP albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.
14. Zmiany regulaminu korzystania z witryny/forum OMZZPEiP
Zgadzasz się, że Wydawca witryny/forum OMZZPEiP zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.
WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.
15. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny/forum OMZZPEiP jesteśmy do dyspozycji użytkowników – kontakt email: zzpea@onet.pl, zzpea@egzekucja.org.pl